Mẫu Xác Nhận và Cam Kết


BSN Cam kết 100% Nguồn Tài Trợ sẽ được sử dụng chính xác đến tay đối tượng của các chương trình từ thiện do BSN tổ chức, mọi nguồn thu chi được công bố rõ ràng và minh bạch như các chương trình chất lượng của BSN.

Để thể hiện tinh thần đó, BSN xác nhận và cam kết bằng văn bản đối với các nguồn tài trợ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
™™™***˜˜˜
GIẤY XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT
V/v xác nhận ủng hộ chương trình xã hội Giữ Lửa Yêu Thương 2016 – Diễn đàn Binhsonnet và cam kết thực hiện nghĩa vụ tài trợ, ủng hộ chương trình

Bên A:
Tổ chức/ công ty hỗ trợ.........................................................................................................
Người đại diện:.......................................................................................................................
Số CMND:...............................................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................................
Email: ......................................................................................................................................
Điện thoại: .............................................................................................................................

Bên B:
Đại diện Diễn đàn Bình Sơn Net – BinhSonNet.vn
Người đại diện: ......................................................................................................................
Số CMND:...............................................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................................
Email: ......................................................................................................................................
Điện thoại: .............................................................................................................................

Hai bên: Bên A và Bên B thống nhất những thỏa thuận với nội dung như sau:
A)Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên A:
Điều 1: Đảm bảo thực hiện đúng như các thỏa thuận trong các văn bản cam kết.
Điều 2: Đảm bảo tự nguyện tham gia ủng hộ, hỗ trợ chương trình xã hội tình nguyện Giữ Lửa Yêu Thương 2016 - Diễn đàn Bình Sơn Net – BinhSonNet.vn:
  • Ủng hộ Quà và Học bổng:
+   Bằng tiền mặt: .......................................... VNĐ, vào ngày: ..........................................
Qua hình thức: .......................................................................................................................
+   Bằng hiện vật: ................................... , vào ngày: ..........................................................
Qua hình thức: .......................................................................................................................
  • Ủng hộ tổ chức chương trình:
+   Bằng tiền mặt: .......................................... VNĐ, vào ngày: ..........................................
Qua hình thức: .......................................................................................................................
Điều 3: Có quyền yêu cầu hoàn trả 100% giá trị phần quà đã ủng hộ nếu phát hiện Chương trình không thực hiện đúng các cam kết trong văn bản cam kết chung. Thời gian yêu cầu không quá 30 ngày kể từ lúc thông báo kết thúc và tổng kết thu chi trên Diễn đàn Bình Sơn Net.
Điều 4: Mọi thay đổi, bổ sung nội dung cam kết ngoài văn bản hiện tại đều phải có văn bản thống nhất và xác nhận của hai bên.
                                                                                                                                         
B)Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B:
Điều 1: Đảm bảo thực hiện đúng như các thỏa thuận trong văn bản cam kết.
Điều 2: Đảm bảo 100% nguồn hỗ trợ của Bên A tại Mục A – Điều 2 được trao tận nơi, đúng đối tượng hỗ trợ của chương trình Giữ Lửa Yêu Thương 2016 – Diễn đàn Bình Sơn Net.
Điều 3: Hoàn trả 100% giá trị nguồn hỗ trợ của Bên A tại Mục A – Điều 2 nếu không thực hiện đúng cam kết tại mục B – Điều 2.
Điều 4: Hỗ trợ truyền thông cho Bên A nếu Bên A có nhu cầu và theo thống nhất của hai bên.
Điều 5: Mọi thay đổi, bổ sung nội dung cam kết ngoài văn bản hiện tại đều phải có văn bản thống nhất và xác nhận của hai bên.

Văn bản cam kết có 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị như nhau.
Bản cam kết này có hiệu lực từ ngày ký cam kết đến hết 30 ngày kể từ ngày thông báo kết thức Chương trình Giữ Lửa Yêu Thương 2016 – Diễn đàn Bình Sơn Net, công bố trên Diễn đàn Bình Sơn Net tại địa chỉ: BinhSon.Net hoặc GiuLuaYeuThuong.BinhSon.Net


…………………., ngày ……tháng …... năm ……….
                                                     Đại diện Bên A                                         Đại diện Bên B                                 ……………………………                             ..........................................